PAT B1023

给定数字0-9各若干个。你可以以任意顺序排列这些数字,但必须全部使用。目标是使得最后得到的数尽可能小(注意0不能做首位)。例如:给定两个0,两个1,三个5,一个8,我们得到的最小的数就是10015558。

现给定数字,请编写程序输出能够组成的最小的数。

输入格式:

每个输入包含1个测试用例。每个测试用例在一行中给出10个非负整数,顺序表示我们拥有数字0、数字1、……数字9的个数。整数间用一个空格分隔。10个数字的总个数不超过50,且至少拥有1个非0的数字。

输出格式:

在一行中输出能够组成的最小的数。

输入样例:
2 2 0 0 0 3 0 0 1 0
输出样例:
10015558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include "stdio.h"
//#include "math.h"
#include "string.h"
#include "algorithm"
using namespace std;
int num[10];//0-9的个数
int main(){
int cnt = 0;//位数
for (int i = 0; i < 10; i++) {
scanf("%d", &num[i]);//读入数字
cnt++;
}
for (int i = 1; i < 10; i++) {//第一位要在1-9之间找一个最小的输出
if (num[i]) {
printf("%d", i);
num[i]--;
break;
}
}
for (int i = 0; i < 10; i++) {
for (int j = 0; j < num[i]; j++) {
printf("%d", i);
}
}
return 0;
}